SECCIÓ JUVENIL. 
 
 
NOVA SECCIÓ JUVENIL DEL CAR
 
Des del Club Atlètic Ribagorçana ens complau informar-vos de la creació de la nova secció juvenil. Aquesta secció anir dirigida a nois i noies d'edats compreses entre els 8 i 15 anys, amb la finalitat de fomentar l'activitat esportiva i la iniciació en les diferents disciplines (atletisme, ciclisme, duatló i triatló) que es posaran a la disposició de tots els interessats.

Objectius: .

- Un dels principals objectius és l'adquisició d'habilitats motrius i tècniques.

- També la millora de la condició física a través de la pràctica esportiva, adaptant-se a les característiques, possibilitats, interessos i motivació de cada esportista.

- Un altre aspecte important és la Formació Humana: millorant les relacions personals, utilitzant l'esport com a mitjà d'integració social, divulgant valors com el joc net, companyerisme, lliurar respecte cap al contrincant, etc. I en el plànol personal millorant el coneixement d'un mateix, la superació davant els reptes esportius i el control dels estats emocionals i anímics.

- S'intenta desenvolupar una activitat recreativa i d'oci. L'esport és una forma lúdica de plantejar-se el temps d'oci, per això els jocs han de tenir una gran importància en les activitats.
- També, la secció juvenil és el lloc més adequat per a formar esportistes que decideixin en el futur seguir en aquest esport a nivell competitiu o èlit, encara que aquest objectiu es podria deixar en segon terme i al nostre entendre la secció ha d'enfocar-se a donar una oferta molt més àmplia que serveixi per a la formació pluridisciplinar del jove en l'àmbit de cada escola. Es tractaria de jugar a fer esport, ja sigui atletisme, ciclisme o triatló oferint activitats atractives per als joves.

- Introduir als participants al món de l'esport. Veure en què consisteix una prova d'Atletisme, Ciclisme, Triatló, Duatló i Aquatló, així com:

• Conèixer el Reglament i les Normes Bàsiques de l'esport.
• Conèixer bons hàbits d'higiene i alimentació. Salut i esport.
• Aprendre a utilitzar correctament el material i l'equipació.
• Aprendre a utilitzar una bicicleta, domini i tècnica.
• Preparació per al debut en proves, tant física com psicològicament.
• Familiarització amb el mitjà aquàtic.
• Iniciació als estils de Natació.
• Fomentar el treball en equip.
• Crear d'un ambient positiu i agradable.
• Interactuar i establir noves relacions d'amistat amb nens de la seva mateixa i diferent edat.
• Socialitzar-se i establir relacions interpersonals.
• Divertir i entretenir a tots els nens.
• Coneixement del propi cos i les seves possibilitats.
• Adquirir una disposició favorable a la superació i l'esforç, i altres valors de l'esport.
• Millorar la pròpia seguretat, confiança i autonomia.

La idea és que els nois i noies s'iniciïn en l'activitat que escullin i que més interès els susciti, amb la finalitat de portar un entrenament específic i dirigit cap a la finalitat que es proposi, ja sigui el passatemps, la millora física o fins i tot la competició.

La secció tindrà un monitor responsable de l'activitat que els dirigirà i perfeccionarà en els seus entrenaments i educarà en la pràctica esportiva. Sempre des d'un ambient distès i de diversió però en el qual es treballi i es valori l'esforç.

Les activitats aniran dirigides a tots els que estiguin interessats, ja siguin fills de socis del club o no, proposant un dia a la setmana, d'una hora de durada.
 
A part, hi ha la possibilitat que els nois i noies es puguin fer socis del Club. En el cas de fer-se, a cada soci juvenil se li farà lliurament de roba esportiva d'entrenament del CAR, amb la possibilitat de disposar de roba personalitzada per a cada modalitat esportiva i a petició de l'interessat/a amb costos segons tarifes de preus.

Els fills de socis del club tindran un preu bonificat de quota de soci de 0 euros/any, i els fills de no socis hauran d'abonar una MINI - quota de 20 euros/any (la quota anual adult és de 30€/any) , en la qual aniria inclosa l'equipació.

L'activitat es farà a través del AMPA i el preu serà de 14€/mes sent 7 el mínim d'alumnes requerit perquè l'activitat s'iniciï.
 


NUEVA SECCIÓN JUVENIL DEL CAR

Desde el Club Atlètic Ribagorçana nos complace informar de la creación de la nueva sección juvenil. Esta sección ira dirigida a chicos y chicas de edades comprendidas entre los 8 y 15 años, con el fin de fomentar la actividad deportiva y la iniciación en las diferentes disciplinas (atletismo, ciclismo, duatlón y triatlón) que se van a poner a disposición de todos los interesados.

Objetivos:

- Uno de los principales objetivos es la adquisición de habilidades motrices y técnicas.
 
- También la mejora de la condición física a través de la práctica deportiva, adaptándose a las características, posibilidades, intereses y motivación de cada deportista.
 
- Otro aspecto importante es la Formación Humana: mejorando las relaciones personales, utilizando el deporte como medio de integración social, divulgando valores como el juego limpio, compañerismo, entrega respeto hacia el contrincante, etc. Y en el plano personal mejorando el conocimiento de uno mismo, la superación ante los retos deportivos y el control de los estados emocionales y anímicos.
 
- Se intenta desarrollar una actividad recreativa y de ocio. El deporte es una forma lúdica de plantearse el tiempo de ocio, por ello los juegos deben tener una gran importancia en las actividades.

- También, la sección juvenil es el lugar más adecuado para formar deportistas que decidan en el futuro seguir en este deporte a nivel competitivo o élite, aunque este objetivo se podría dejar en segundo término y a nuestro entender la sección debe enfocarse en dar una oferta mucho más amplia que sirva para la formación pluridisciplinar del joven en el ámbito de cada escuela. Se trataría de jugar a hacer deporte, ya sea atletismo, ciclismo o triatlón ofreciendo actividades atractivas para los jóvenes.

- Introducir a los participantes en el mundo del deporte. Ver en qué consiste una prueba de Atletismo, Ciclismo, Triatlón, Duatlón y Acuatlón, así como:

• Conocer el Reglamento y las Normas Básicas del deporte.

• Conocer buenos hábitos de higiene y alimentación. Salud y deporte.

• Aprender a utilizar correctamente el material y la equipación.

• Aprender a manejar una bicicleta, dominio y técnica.

• Preparación para el debut en pruebas, tanto física como psicológicamente.

• Familiarización con el medio acuático.

• Iniciación a los estilos de Natación.

• Fomentar el trabajo en equipo.

• Crear de un ambiente positivo y agradable.

• Interactuar y establecer nuevas relaciones de amistad con niños de su misma y diferente edad.

• Socializarse y establecer relaciones interpersonales.

• Divertir y entretener a todos los niños.

• Conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades.

• Adquirir una disposición favorable a la superación y el esfuerzo, y demás valores del deporte.

• Mejorar la propia seguridad, confianza y autonomía.

La idea es que los chavales se inicien en la actividad que elijan y que más interés les suscite, con el fin de llevar un entrenamiento específico y dirigido hacia la finalidad que se proponga, ya sea el pasatiempo, la mejoría física o incluso la competición.

Todas las secciones tendrán un monitor responsable de la actividad que les dirigirá y perfeccionará en sus entrenamientos y educará en la práctica deportiva. Siempre desde un ambiente distendido y de diversión pero en el que se trabaje y se valore el esfuerzo.

Las actividades irán dirigidas a todos los que estén interesados, ya sean hijos de socios del club o no, proponiendo un día a la semana, de una hora de duración.
 
A parte, cabe la posibilidad que los chicos y chicas se puedan hacer socios del Club. En caso de hacerse socios, a cada socio juvenil se le hará entrega de ropa deportiva de entrenamiento del CAR, con la posibilidad de disponer de ropa personalizada para cada modalidad deportiva y a petición del interesado/a con costes según tarifas de precios.

Los hijos de socios del club tendrán un precio bonificado de cuota de socio de 0 euros/año, y los hijos de no socios deberán abonar una MINI - cuota de 20 euros/año (la cuota anual adulto es de 30€/año) , en la cual iría incluida la equipación.
 

La actividad se hará a través del AMPA y el precio será de 14€/mes siendo 7 el mínimo de alumnos requerido para que la actividad se inicie.


4 comentarios:

Àngel dijo...

Molt bona iniciativa. Segur que tindrà éxit.

Anónimo dijo...


Si el objetivo es fomentar el deporte entre los más jóvenes, la actividad deberia ser gratuita y sin cupo mínimo.

Todo lo demás es susceptible de considerarse negocio.

car dijo...

Hola "anónimo",

la sección juvenil es una actividad extraescolar promovida por el AMPA y con un coste mínimo para poder cubrir los gastos. Como todas las actividades extraescolares de cualquier lugar.
No se donde ves el negocio...

Anónimo dijo...

respondiendo a esto que dice "anónimo"...que me gustaría que no lo fuese tanto.
"Si el objetivo es fomentar el deporte entre los más jóvenes, la actividad deberia ser gratuita y sin cupo mínimo.
Todo lo demás es susceptible de considerarse negocio."
pues decir que....necesitamos colaboradores que esten dispuestos a dedicar su tiempo y esfuerzo, enseñando a los chavales y fomentando el deporte, si tu reúnes esas cualidades estariamos encantados de conocerte...pero no esperes forrarte.